News of Sugar

          +

          sugarPrice 2019-11-26

          Class Producing area Brand $/Ton

          • white sugar guangxi lingxue 830.200
          • white sugar longtian 861.000
          • white sugar
          • soft sugar
          • soft sugar
          • brown sugar

          News of Starch

          +

          starchPrice 2019-11-26

          Class Producing area Brand $/Ton

          • mandioc Vietnam dalaohu 602.000
          • mandioc xiongmao 487.200
          • mandioc shuanglong 498.400
          • mandioc qilin 501.200

          Partner